Definities

Schoolstructuur

-school:pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder
           leiding van één directeur.

           basisschool: omvat een kleuterniveau en een niveau lager
           onderwijs.

           autonome kleuterschool: omvat alleen het niveau
           kleuteronderwijs.

           autonome lagere school: omvat alleen het niveau lager
           onderwijs.

– vestigingsplaats: gebouw of gebouwencomplex waarin een school of
                          een gedeelte van een school gehuisvest is.Schoolorganisatie

– schooljaar:         de periode van 1 september tot en met 31 augustus.

– schoolbestuur:    de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die
                          verantwoordelijk is voor één of meer scholen.

– scholengemeenschap:   samenwerkingsverband tussen meerdere
                                     scholen.

– klassenraad:      team van personeelsleden dat onder leiding van de
                          directeur of zijn afgevaardigde samen de
                          verantwoordelijkheid draagt of zal dragen voor
                          de begeleiding van en het onderwijs aan
                          een bepaalde leerlingengroep of indivi-
                          duele leerling.

– schoolraad:        Orgaan met advies- en overlegbevoegdheid
                          samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders,
                          personeel en lokale gemeenschap.

                          De schoolraad heeft rechten en plichten inzake
                          informatie en communicatie.

– leerlingenraad:    Orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit
                          vertegenwoordigers van de leerlingen. 
                          De leerlingenraad heeft rechten en plichten inzake                           informatie en communicatie.

– ouderraad:         Orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit
                          vertegenwoordigers van de ouders.
                          De ouderraad heeft rechten en plichten inzake
                          informatie en communicatie.

– pedagogische raad:   Orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit
                                vertegenwoordigers van het personeel.
                                De pedagogische raad heeft rechten en plichten                                 inzake informatie  en communicatie.

– extra-muros activiteiten:    activiteiten die plaats vinden buiten de
                                       schoolmuren en georganiseerd worden voor
                                       één of meer leerlingengroepen. Activiteiten
                                       die volledig buiten de schooluren
                                       georganiseerd worden, vallen hier niet
                                       onder.