CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Wat is het CLB?

Het CLB is er om samen met de ouders en de school te zorgen dat leerlingen zich goed voelen en zoveel mogelijk leren.

Ouders en leerkrachten staan het dichtst bij de kinderen en zien het vaak als eerste als er iets misloopt.

VCLB Noord-Limburg
Bermstraat 9 bus 1
3910 Neerpelt
Tel. 011/80590

pelt@vrijclblimburg.be

 

Alles draait rond de leerling

Het CLB werkt ‘vraaggestuurd’, het kan pas helpen als ouders, leerkrachten of kinderen iets vragen.

De artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen en psychologisch assistenten van het CLB begeleiden je gratis, vertrouwelijk en vrijwillig.

Waarover kan je vragen stellen?

1. Leren en studeren

Kinderen leren elke dag bij. Ze leren thuis van hun ouders, ze leren van andere kinderen, ze leren door zelf dingen uit te proberen en ze leren ook op school.

 • Als ouders zich zorgen maakt over het leren van hun kind.
 • Als hun kleuter trager ontwikkelt.
 • Als hun kind niet zo goed kan rekenen of schrijven of lezen.
 • Als huiswerk elke dag een karwei is.
 • Als…

Dan kunnen ze daar best eerst over praten met de leerkracht. Die kent het kind het beste, weet wat het kan en niet kan.

Soms krijgt een kind dan extra hulp binnen de school. Soms stelt de leerkracht voor het CLB te vragen om te onderzoeken welke hulp het kind nodig heeft. Dit wordt altijd besproken met de ouders.

Ouders kunnen ook rechtstreeks hun vragen of zorgen bespreken met het CLB.

2. Schoolloopbaan

Het is goed als kinderen vanaf de kleuterklas elke dag naar school gaan. Ze leren taakjes maken, stilzitten, luisteren naar de juf, met andere kinderen samenspelen, taal, ze worden handiger, … De leerkrachten helpen kinderen en ouders daarbij. De school besteedt ook veel zorg aan de overgang naar het eerste leerjaar en naar het middelbaar onderwijs.

 • Als kleuters niet naar school willen.
 • Als de stap naar het eerste leerjaar nog te groot is.
 • Als een kind niet genoeg kan geholpen worden in een gewone school.
 • Als er problemen zijn bij de overgang naar het middelbaar onderwijs.
 • Als…

Dan kunnen ouders, school en CLB samenwerken om een oplossing te zoeken.

3. Gedrag en opvoeding

Opvoeden gebeurt in de eerste plaats thuis, maar ook op school. Soms verloopt dat niet vanzelf…

 • Als een kind niet wil luisteren.
 • Als een kind zich niet goed in z’n vel voelt.
 • Als een kind gepest wordt.
 • Als een kind vaak bang is.
 • Als…

Dan kunnen ouders, school en CLB samenwerken om het kind te helpen.

4. Gezondheid

“Een gezonde geest in een gezond lichaam”, ook de school helpt daaraan mee. Als problemen vroeg worden vastgesteld, kan er meestal meer aan worden gedaan.

Tijdens de medische onderzoeken volgt de schoolarts de groei, de ontwikkeling en de gezondheid van alle kinderen. Leerkrachten en ouders kunnen ook zelf hun vragen stellen aan het CLB…

 • Als er zorgen zijn over de leefgewoontes (eten, bewegen, …) van een kind.
 • Als een kind niet goed hoort of ziet.
 • Als er rekening moet worden gehouden op school met een ziekte of aandoening.
 • Als er luizen zijn vastgesteld.
 • Als…

Begeleiding op vraag, maar ook verplichte begeleiding

Omdat het opvolgen van de groei en de gezondheid van kinderen zo belangrijk is, zijn de medische onderzoeken en de maatregelen bij een aantal besmettelijke ziekten verplicht.  Inentingen gebeuren mits toestemming van de ouders. (zie reglement VCLB onderaan deze pagina voor meer info)

Het CLB is ook verplicht om er samen met de school voor te zorgen dat alle leerlingen naar school gaan (leerplichtbegeleiding).

Als een leerling wordt ingeschreven in een nieuwe school, wordt het CLB-dossier doorgegeven zodat de begeleiding van de leerling zo goed mogelijk kan worden verder gezet.

Ouders hebben wel het recht om:

 • Een andere arts te kiezen voor het medisch onderzoek.
 • Zich te verzetten tegen het doorgeven van het CLB-dossier bij schoolverandering.

Ouders moeten dan contact nemen met de directeur van het CLB, ze hebben hiervoor 10 dagen de tijd na de inschrijving in de nieuwe school.

Een serieuze wetenschappelijke basis

Op het CLB komt een onvoorstelbare waaier aan problemen toe. Een sterke troef in het CLB is het teamoverleg op maandagnamiddag, waar arts, verpleegkundige, psycholoog, pedagoog en maatschappelijk werker ideeën uitwisselen.

Op sommige vragen krijg je meteen een antwoord. Vaak is een verhelderend gesprek voldoende. Soms is extra hulp en ondersteuning nodig. Samen met de CLB-medewerker werkt men dan aan een oplossing. Indien nodig vindt er een medisch, psychologisch en/of sociaal onderzoek plaats. In een aantal gevallen verwijst het CLB voor verdere behandeling of begeleiding door naar een meer gespecialiseerde gezondheids- of welzijnsdienst.

Hulp voor wie die hulp het meest nodig heeft

In de huidige maatschappij heeft men in de hulpverlening vooral aandacht voor mensen die beperkt zijn in hun kansen. Denk maar aan het solidariteitsprincipe in de sociale zekerheid, gelijke onderwijskansenbeleid, …

Dat geldt ook voor de CLB’s; de wetgever wil dat de CLB’s prioritair aandacht hebben voor groepen die in hun kansen mogelijk bedreigd zijn.

Contactpersoon CLB verbonden aan onze school:

 

Bereikbaarheid van het centrum:

                                  Voormiddag          Namiddag

Maandag                8u30-12u30           enkel op afspraak

Dinsdag                  8u30-12u30           13u00-17u00

Woensdag             8u30-12u30            13u00-16u00

Donderdag           8u30-12u30             13u00-17u00

Vrijdag                  8u30-12u30              13u00-16u00

 

Sluitingsdagen schooljaar 2023 – 2024:

 • Gesloten op wettelijke feestdagen
 • Gesloten op decretale feestdag, 11 juli
 • Gesloten op brugdagen 10 mei 2024, 12 juli 2024, 16 augustus 2024
 • Kerstvakantie: gesloten van 24 december 2023 t.e.m. 2 januari 2024 (andere dagen voormiddag geopend, namiddag op afspraak)
 • Paasvakantie: gesloten van 3 april 2024 t.e.m. 10 april 2024 (andere dagen voormiddag geopend, namiddag op afspraak)
 • Zomervakantie: gesloten van 11 juli t.e.m. 16 augustus (andere dagen voormiddag geopend, namiddag op afspraak)


In de vakantie kan u online terecht bij Onderwijskiezer voor informatie over studiekeuze, het studieaanbod van scholen, online tests die studiehouding peilen, enz. Vragen die via de website gesteld worden zullen gedurende de hele vakantie binnen 24u deskundig beantwoord worden.

Voor nog meer uitleg (o.a. rond medisch schooltoezicht en vaccinaties, …):

Reglement VCLB                                                                                                                                                                                   zie “Regelgeving”