Engagementsverklaring

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.

Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren. Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we o.a. bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken. Zie ook bij Praktisch / Oudercontacten

We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we via oudercontacten en via het rapport of Mijn portret bij de kleuters.

We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. We laten u tijdig weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn kan een gesprek aanvragen op een ander moment.

Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Dat doet u bij voorkeur rechtstreeks met de betrokken leerkracht, bijvoorbeeld bij het halen of brengen van uw kind, of telefonisch 011 54 02 58  (Slinkerstraat),  011 54 13 07 (Warande).

Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.

Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind.

Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Meer hierover kan u lezen in het deel REGELGEVING, achteraan in deze brochure, onder de titel ‘Inschrijven van leerlingen’

Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.

Wij verwachten dat u ons voor de aanvang van de lessen verwittigt bij afwezigheid van uw kind.

Het CLB staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.

Meer informatie over de werking van het CLB vindt u in dit deel van deze brochure,  het SCHOOLREGLEMENT, onder punt 3 – Samenwerking met het CLB en achteraan in het deel REGELGEVING onder punt 2 – Centrum voor leerlingenbegeleiding.

Individuele leerlingenbegeleiding

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een  leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten.  

Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.

Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan ondermeer door: zelf Nederlandse lessen te volgen; uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen; te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, …; bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is; uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub, academie, enz…; uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te praten; uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren; uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen; elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek en/of uw kind zelf Nederlandstalige boeken te laten lezen, eventueel geleend ut de bibliotheek; binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders; uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes; uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten; uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen, …