Afwezigheden

De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn.

Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen. 
 

Afwezigheden wegens ziekte

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een medisch attest vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Consultaties ( zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,…) is het goed contact op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in volgende gevallen:

–    het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer
     deze schrijft “dixit de patiënt”

–    het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden 
     ogenschijnlijk vervalst;

–    het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand
     van de leerling te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de
     ouders, hulp in het huishouden.

Als een kind een week voor of na een vakantieperiode ziek is, dient steeds een doktersattest ingediend te worden. De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest.


Van rechtswege gewettigde afwezigheden

In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een document met officieel karakter (1 – 5) of een verklaring (6) kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig. De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden.

1.  het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van
     iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een
     bloed- of aanverwant van het kind;

2.  het bijwonen van een familieraad;

3.  de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld
     wanneer het kind in het kader van een echtscheiding moet
     verschijnen voor de jeugdrechtbank);

4.  het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de
     bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld opname in een onthaal-,
     observatie- en oriëntatiecentrum);

5.  de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door
     overmacht (bijvoorbeeld door staking van het openbaar vervoer,
     door overstroming,…) ;

6.  het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de
     grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling
     (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe,
     protestants-evangelische godsdienst)

     Concreet gaat het over:

     –      islamitische feesten: het Suikerfeest en het Offerfeest
            ( telkens 1 dag);

     –      joodse feesten: het joods Nieuwjaar ( 2 dagen), de Grote
            Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het
            Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag),
            het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het
            Wekenfeest (2 dagen);

     –      orthodoxe feesten: Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren
            voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt
            met het katholieke Paasfeest.

De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestants-evangelische en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.

7. het actief deelnemen in het kader van een individuele sessie of  
    lidmaatschap van een vereniging als topsportbelofte aan sportieve  
    manifestaties. Het gaat over het kunnen deelnemen aan
    wedstrijden/tornooien of stages. De unisportfederatie dient een
    document af te leveren. Dit document is geldig voor één schooljaar en
    dient elk schooljaar vernieuwt te worden.

De afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen.


Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is

Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord is en mits voorlegging van, naargelang het geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling gewettigd afwezig zijn om één van de onderstaande redenen:

1. het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het
    kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede
    graad. ( Voor de dag van de begrafenis zelf is geen          
    toestemming van de directeur nodig. Het gaat hier over een periode
    die het kind eventueel nodig heeft om emotioneel evenwicht terug
    te vinden (rouwperiode)). Mits toestemming van de directeur kan
    zo ook een begrafenis van een bloed- of aanverwant in het
    buitenland bijgewoond worden.

2. het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie,
    indien het kind hiervoor als individu of als lid van een club
    geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in         
    aanmerking, wel bijv. de deelname aan een
    kampioenschap/competitie. Het kind kan maximaal 10 halve
    schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij
    achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar).

3. de deelname aan time-out-projecten. Deze afwezigheden komen in
    het basisonderwijs zelden voor, maar in die situaties waarin voor
    een leerling een time-outproject aangewezen is, is het in het
    belang van de leerling aangewezen om dit als een gewettigde
    afwezigheid te beschouwen. Voor sommige leerlingen is er geen
    andere oplossing dan hen tijdelijk te laten begeleiden door een
    externe gespecialiseerde instantie;

4. in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke
    redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand
    zijn akkoord verleend hebben. Het gaat om maximaal 4 halve
    schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid).

5. afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en
    gymnastiek.

    Dit kan slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per 
    week, mits het vooraf indienen van een dossier met de volgende
    elementen:

    –       een gemotiveerde aanvraag van de ouders;

    –       een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie 
            aangesloten sportfederatie;

    –       een medisch attest van een sportarts verbonden aan een 
            erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap;

    –       een akkoord van de directie.

Deze vijf categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan. De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.


Afwezigheden van kinderen van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden.

De volgende regels zijn van toepassing op de kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners. Ze zijn niet van toepassing op kinderen die behoren tot de trekkende bevolking maar die ter plaatse verblijven (bijvoorbeeld in een woonwagenpark). Die kinderen moeten elke dag op school aanwezig zijn.

Ouders behorend tot de categorie trekkende bevolking die hun kind inschrijven in een school, moeten er – net als alle andere ouders – op toezien dat hun kind elke dag op school aanwezig is. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich situaties voordoen waarbij het onvermijdelijk is dat het kind tijdelijk met de ouders meereist. Deze situaties moeten op voorhand goed met de school besproken worden. De ouders maken samen met de school duidelijke afspraken over hoe het kind in die periode met behulp van de school verder de onderwijstaken zal vervullen (de school zorgt voor een vorm van onderwijs op afstand) en over hoe de ouders met de school in contact zullen blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen de ouders en de school neergeschreven worden. Enkel als de ouders hun engagementen naleven is het kind gewettigd afwezig.


Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lesuren

De directeur kan de afwezigheid van een leerling toestaan voor revalidatie tijdens de lesuren voor specifieke situaties en dit gedurende 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.

4.5.1 Na ziekte of ongeval

De school heeft een dossier met daarin:

– een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet plaatsvinden

– een medisch attest met de frequentie en de duur van de revalidatie

– een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders

– de toestemming van de directeur

4.5.2 Een stoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose

De school heeft een dossier met daarin:

– een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet plaatsvinden

– een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders. Dit advies moet motiveren waarom het zorgbeleid van de school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als een schoolgebonden aanbod.

– een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs aanvult, en hoe de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van het schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB.

– de toestemming van de directeur.

De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden voor leerplichtige kleuters (dit zijn de kinderen in het kleuteronderwijs die de leeftijd van zes jaar hebben bereikt) tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen mits een gunstig advies van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders.

Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, verplaatsing inbegrepen.

De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen buiten de school, wordt tijdens de revalidatie en tijdens de verplaatsingen gedekt door de revalidatieverstrekker.

 
Problematische afwezigheden.

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid. Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen.