Financiële bijdrage

Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Het Vlaams Parlement heeft een lijst vastgelegd met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. 

Lijst met materialen die kosteloos ter beschikking moeten gesteld worden:

            – Bewegingsmateriaal

            – Constructiemateriaal

            – Handboeken, schriften, werkboeken en -blaadjes,
              fotokopieën, software

            – ICT-materiaal

            – Informatiebronnen

            – Kinderliteratuur

            – Knutselmateriaal

            – Leer- en ontwikkelingsmateriaal

            – Meetmateriaal

            – Multimediamateriaal

            – Muziekinstrumenten

            – Planningsmateriaal

            – Schrijfgerief

            – Tekengerief

            – Atlas

            – Globe

            – Kaarten

            – Kompas

            – Passer

            – Tweetalige alfabetische woordenlijst

            – Zakrekenmachine

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor:

–      Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. Voor deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren.

Voor het schooljaar 2014-2015 bedraagt het geïndexeerd plafond:

– voor twee- en driejarigen 25 euro;

– voor vierjarigen 35 euro;

– voor vijfjarigen 40 euro.

Voor het lager onderwijs bedraagt het geïndexeerd bedrag 70 euro per leerjaar.

De basisbedragen (respectievelijk 20, 30, 35 en 60 euro) worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex van de maand maart van het kalenderjaar waarin het schooljaar begint. Bij die aanpassing wordt het bedrag afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf.

 

– Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school voor het schooljaar 2014-2015 een maximumfactuur van €410 per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs te respecteren. Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden. Het basisbedrag voor meerdaagse uitstappen, 360€, is ook onderworpen aan de jaarlijkse indexering.

 

– Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de maximumfacturen vallen. Voor deze categorie worden de kosten opgenomen in een bijdrageregeling. Deze bijdrageregeling wordt besproken in de schoolraad en wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld aan de ouders. De kosten die aan de ouders worden doorgerekend moeten in verhouding zijn tot de geleverde prestatie.