Inschrijven van leerlingen

Het inschrijven van nieuwe leerlingen dient te gebeuren aan het secretariaat van de school, Slinkerstraat 62 te Lommel.
Liefst vooraf een telefoontje op het nummer 011-540258.

Het decreet bepaalt dat inschrijvingen voor een bepaald schooljaar ten vroegste kunnen starten op de eerste schooldag van maart van het voorgaande schooljaar. Concreet betekent dit dat de inschrijvingen voor het schooljaar 2014-2015 ten vroegste starten op 1 maart 2014.

Voor de Lommelse basisscholen is afgesproken om de datum van 1 maart als start van de inschrijvingen te behouden. Je kind vooraf aanmelden kan.

Kleuters kunnen, zoals het altijd was, inschrijven op elke instapdag tijdens het schooljaar als zij op dat moment de leeftijd van twee en een half jaar bereikt hebben.

Voor laatgeboren kleuters voorziet het decreet een bijzondere bepaling. Kleuters, die tijdens een bepaald schooljaar wel twee jaar en zes maand worden, maar op de laatste instapdatum van dat schooljaar niet meer kunnen instappen, kunnen eveneens inschrijven op dezelfde dag als de inschrijvingen voor de andere kleuters van hetzelfde geboortejaar.

Zolang de capaciteit van de school niet bereikt is, kan elk kind inschrijven. In onze school gelden enkel de wettelijke voorrangsgroepen (zelfde leefeenheid: broertjes, zusjes en kinderen van het personeel).

 
Toelatingsvoorwaarden

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de kids-ID, de ISI+-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig. Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen: 

– de eerste schooldag na de zomervakantie:

1 september 2014 (kleuters geboren voor 2 maart 2012)

 

– de eerste schooldag na de herfstvakantie:

3 november 2014 (kleuters geboren voor 4 mei 2012)

 

– de eerste schooldag na de kerstvakantie:

5 januari 2015 (kleuters geboren voor 6 juli 2012)

 

– de eerste schooldag van februari:

2 februari 2015 (kleuters geboren voor 3 augustus 2012)

 

– de eerste schooldag na de krokusvakantie:

23 februari 2015 (kleuters geboren voor 24 augustus 2012)

 

– de eerste schooldag na de paasvakantie:

20 april 2015 (kleuters geboren voor 21 oktober 2012)

 

– de eerste schooldag na hemelvaartsdag:

18 mei 2015 (kleuters geboren voor 19 november 2012)

 

De juffen van de jongste kleuters organiseren zeven keer per schooljaar een kijkmoment. Zo kunnen ouders vooraf even kennismaken met het klasje, de juf en de gang van zaken in een kleuterklas. Dit schooljaar zijn er kijkdagen op volgende data: 23 oktober 2014, 11 december 2014, 29 januari 2015, 12 februari 2015, 2 april 2015, 7 mei 2015 en 18 juni 2015.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar én moet hij/zij voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

1- het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de
    Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor
    kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 220 halve dagen
    aanwezig zijn geweest

2- toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating  
    wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van
    september bij inschrijving voor 1 september van het lopende schooljaar,
    of bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze
    inschrijving. In afwachting van deze mededeling is de leerling
    ingeschreven onder opschortende voorwaarde. Bij overschrijding van de
    genoemde termijn is de leerling ingeschreven. De schriftelijke
    mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de
    motivatie.

Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden, op voorwaarde dat hij of zij tijdens het voorafgaande schooljaar was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 185 halve dagen aanwezig was.

Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden, op voorwaarde dat hij of zij tijdens het voorafgaande schooljaar was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 185 halve dagen aanwezig was.

Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad.


Weigering van inschrijving

Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden.

1. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling
   die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar door een
   tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten in de school.

2. Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt
    verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal bij
    leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs, type
    8 uitgezonderd, onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is
    om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van
    onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving,
    nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon
    onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een
    vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht
    alsnog onderzoeken.

    Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg
    met de ouders en het CLB, rekening met:

–   De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten 
    aanzien van de school;

–   De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van 
    leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit;

–   Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school 
    inzake zorg;

–   De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het 
    onderwijs;

–   Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van
    het overleg- en beslissingsproces.

    Het kind wordt ingeschreven onder de ontbindende voorwaarde van  
    het aantonen van onvoldoende draagkracht.
 

3. Het schoolbestuur legde de maximumcapaciteit van de school vast op
    140 kleuters en 210 lagere schoolkinderen. Wanneer de 
    maximumcapaciteit overschreden wordt, moet de school de leerling
    weigeren.

    De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen (eventueel
    na onderzoek van de draagkracht van de school) bij aangetekend
    schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd.
    Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur.
 

 4. Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur
     de ouders hiervan schriftelijk of via elektronische drager en geven de
     ouders opnieuw schriftelijk akkoord. Kunnen de ouders met de 
     wijziging niet akkoord gaan, dan wordt aan de inschrijving een einde
     gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar.

 

Leerplicht

In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Voor leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds.

Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing.

In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen.

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.