Echtscheiding

a. Zorg en aandacht voor het kind

Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze verliessituatie moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden. Om dit mogelijk te maken is het in de eerste plaats nodig dat de school op de hoogte is van de scheiding. Voor heel wat kinderen is het immers erg moeilijk om dit  spontaan even te vertellen aan de leerkracht. Hoe moeilijk het als ouder ook is, toch is het beter om een echtscheiding zo snel mogelijk te melden bij de directie of de klasleerkracht. Ziet uw kind zo erg af van de scheiding dat zijn/haar gewone functioneren in het gedrang komt en u zich geen raad meer weet, dan kan u voor professionele hulp terecht bij het CLB.

b. Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen (behoudens enkele uitzonderingen).

Wanneer ouders niet meer samenleven, kunnen ze aan de school vragen om afspraken met hen te maken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

In principe doen wij één oudercontact per kind. Dit oudercontact is bestemd voor beide ouders, maar als school hebben we er geen problemen mee dat eventuele nieuwe partners aansluiten bij het oudercontact als dit in onderlinge overeenstemming tussen de ouders kan.