Kinderopvang

Voor- en naschoolse opvang

Voor opvang van uw kind(eren) voor en na de schooluren kan u terecht op school of bij de stedelijke kinderopvang.

A.  Voor- en naschoolse opvang op school

De opvang op school is geen volwaardig alternatief voor de stedelijke kinderopvang van ‘De Kinderclub’ in de Frans Van Hamstraat. Onze opvang is beperkter in tijd. ‘s Morgens is er opvang vanaf 7.30 uur en ‘s avonds tot 17.00 uur. Op woensdag is er opvang tot 13.00 uur. Hebt u langer opvang nodig, dan doet u best beroep op ‘De Kinderclub’.

 • Waar?
  De opvang wordt georganiseerd aan de Warande. Kleuters van de Servaesdreef moeten dus ‘s morgens naar de Warande worden gebracht en er ook ‘s avonds worden afgehaald. Na de ochtendopvang worden deze kleuters tijdig naar de Servaesdreef gebracht. Na de schooldag worden deze kleuters op dezelfde wijze van de Servaesdreef naar de Warande gebracht. Voor de leerlingen van de Slinkerstraat geldt dezelfde regeling voor het vervoer als voor leerlingen van de Servaesdreef, met dit verschil dat de leerlingen die per fiets komen zelf voor hun verplaatsing zorgen als er daartoe schriftelijke toestemming door de ouders werd gegeven. De brief voor toestemming kunt u bekomen op het secretariaat of hier downloaden: toestemmingsformulier-opvang
   
 • Uren
  Elke hele schooldag kan je ‘s morgens terecht vanaf 7.30 uur en ‘s avonds tot 17.00 uur. Op woensdag is er na de les opvang tot 13.00 uur.
   
 • Wie doet de opvang?
  De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door enkele vrijwilligers die hiervoor een onkostenvergoeding ontvangen. Contactnummer voor de opvang is 0498 53 14 86. Hebt u ook interesse om enkele uren per week vrijwilligerswerk te verrichten in de opvang, dan mag u steeds contact opnemen met bovenstaand telefoonnummer of met het schoolsecretariaat (011 54 02 58).
   
 • Praktisch
  De opvang kost € 1 per half uur. Daarvoor kan u  ‘opvangkaarten’ kopen. Die zijn te verkrijgen bij de personen die de opvang verzorgen en worden verrekend via de schoolrekening. Een opvangkaart kost € 20 en is goed voor 10 uur voor– of naschoolse opvang. Op de kaart wordt de gebruikte opvangtijd in eenheden van een kwartier aangeduid. Maakt uw kind slechts enkele keren per schooljaar gebruik van deze opvang, dan hoeft u geen opvangkaart te kopen, maar wordt de opvang aangerekend via de schoolrekening.

  Wie gebruik wenst te maken van de voor- en naschoolse opvang, dient hiervoor (liefst enkele dagen vooraf!) te sms’en naar 0498 53 14 86.

  Vermeld dan duidelijk de naam van uw kind, de dag(en) waarop opvang nodig is en het uur waarop je je kind zal brengen of halen. Is er een vast patroon voor langere tijd of voor het hele schooljaar dan is een eenmalige sms met deze info voldoende.

  Verwittig via hetzelfde nummer ook tijdig indien de aangevraagde opvang toch niet nodig blijkt te zijn. Wordt de opvangdienst niet tijdig op de hoogte gebracht, dan wordt dit aangerekend voor de opvangperiode die werd aangevraagd.
   
 • Fiscaal aftrekbaar
  Onze opvang wordt erkend door de federale overheidsdienst Financiën. Dit betekent dat de school attesten mag uitschrijven. Deze attesten vermelden de uitgaven die de ouders deden voor de opvang voor hun kinderen jonger dan 12 jaar en worden jaarlijks in het voorjaar bezorgd.
   
 • Opvang tot 17.00 uur
  De medewerkers van de naschoolse opvang werken tot 17.00 uur. Doe er dan ook alles aan om uw kind tijdig te komen afhalen!  Gebeurt het regelmatig dat u er niet in slaagt uw kind tijdig af te halen, dan maakt u beter gebruik van ‘De Kinderclub’, de stedelijke opvangdienst. Wie er een gewoonte van maakt om zijn kind te laat op te halen, kan uitgesloten worden van het gebruik van de avondopvang! Indien u uw kind na 17.00 uur afhaalt, wordt de tijd na 17.00 uur dubbel aangerekend.
   
 • Eten en drank
  Wij voorzien géén eten of vieruurtje. Natuurlijk kunnen de kinderen zelf iets meebrengen dat als vieruurtje kan genuttigd worden. Tijdens de opvang gelden dezelfde regels en afspraken als tijdens de schooluren. Dus geen snoep, geen limonade of cola e.d., geen blikjes…
   
 • Verzekering
  Tijdens de voor- en naschoolse opvang zijn de kinderen op dezelfde wijze verzekerd als tijdens de gewone schooluren.
   
 • ‘Ik wens geen gebruik te maken van de voorschoolse opvang, maar mijn kind wil steeds graag vroeg op school zijn…’
  Kinderen die geen gebruik maken van de voorschoolse opvang mogen pas vanaf 8.20 uur op de speelplaats komen! Het is aan de ouders om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. De school kan immers niet aansprakelijk gesteld worden voor kinderen die te vroeg op school zijn en/of te laat worden opgehaald. Denk dus aan de veiligheid van uw kind. Als deze afspraak regelmatig niet wordt nageleefd zijn wij genoodzaakt de kinderen opvang aan te rekenen.
   
 • Huiswerk
  Kinderen die zelfstandig hun huiswerk kunnen maken, mogen dat tijdens de naschoolse opvang. Let wel: de begeleiders van de naschoolse opvang helpen hier niet bij. Tijdens de voorschoolse opvang is het niet toegestaan om huiswerk te maken.

B.  Voor- en naschoolse opvang door de Kinderclub

Voor opvang kan u ook terecht bij De Kinderclub, Frans van Hamstraat 5 in Lommel-Centrum, die buitenschoolse opvang verzorgt voor alle schoolgaande kinderen van het kleuter- en lager onderwijs.
De kinderclub is te bereiken via telefoonnr. 011/55 29 92 en per mail via inge.vernelen@lommel.be. 

De kinderen kunnen worden opgevangen vanaf 6.30 uur tot het begin van de lessen en vanaf het einde van de lessen tot 19.00 uur, ook op woensdag.

Het vervoer tussen de school en De Kinderclub wordt georganiseerd door de stad.

Ook tijdens de vakantiedagen en op zaterdag is er in Lommel-Centrum opvang voorzien van 6.30 tot 19 uur.